Шингэрүүлсэн шатдаг хий хадгалдаг, борлуулдаг, импортолдог аж ахуй нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа

02.jpg

smart

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн Шингэрүүлсэн шатдаг хий хадгалдаг, борлуулдаг, импортолдог аж ахуй нэгж, байгууллагад Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг явууллаа.

scroll to top