Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын дагуу “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн төвшин, төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг үнэлж, дүгнэх журам”-ыг үндэслэн хагас, бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна

https://cabinet.gov.mn/4523.html