1.Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/66 дугаар захирамж

2.Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/38 дугаар захирамж

3.Хөрөнгө зарцуулах тухай А/45 дугаар захирамж

4.Хяналт, шалгалт ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/46 дугаар захирамж

5.Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/49 дүгээр захирамж

6.Цагийн хязгаарлалт түр хугацаанд тогтоох тухай А/50 дугаар захирамж

7.Шуурхай штаб байгуулах тухай А/110 дугаар захирамж

8.Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/111 дүгээр захирамж

9.Зорчигч тээврийн хөдөлгөөний талаар авах арга хэмжээний тухай А/121 дүгээр захирамж

10.Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай А/124 дүгээр захирамж

11.Зорчигч тээврийн хөдөлгөөний хязгаарлалтыг сунгах тухай А/129 дүгээр захирамж

12.Хөрөнгө гаргах тухай А/130 дугаар захирамж

13.Хөрөнгө гаргах тухай А/131 дүгээр захирамж

14.Хөрөнгө зарцуулах тухай А/139 дүгээр захирамж

15.Нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх тухай А/140 дүгээр захирамж

16.Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай А/157 дугаар захирамж

17.Цалинтай чөлөө олгох тухай А/160 дугаар захирамж

18.Хөрөнгө зарцуулах тухай А/163 дугаар захирамж

19.Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/166 дугаар захирамж

20.Дэн буудлын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай А/178 дугаар захирамж

21.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/179 дүгээр захирамж

22.Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай А/180 дугаар захирамж

23.Төсвийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай А/190 дүгээр захирамж

24.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/197 дугаар захирамж

25.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/207 дугаар захирамж

26.Хугацааг сунгах тухай А/218 дугаар захирамж

27.Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/226 дугаар захирамж

28.Захирамж хүчингүй болгох тухай А/287 дугаар захирамж

29.Хугацааг сунгах тухай А/288 дугаар захирамж

30.Хугацааг сунгах тухай А/333 дугаар захирамж

31.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/334 дүгээр захирамж

32.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/362 дугаар захирамж

33.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/539 дугаар захирамж

34.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/540 дугаар захирамж

35.Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/539 дугаар захирамж

36.Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай А/540 дүгээр захирамж

37.Аймгийн Онцгой комиссын гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай А/543 дугаар захирамж

38.Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/544 дүгээр захирамж

39.Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай А/550 дугаар захирамж

40.Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор авах зарим арга хэмжээний тухай А/552 дүгээр захирамж

41.Нийслэл Улаанбаатар хот болон бусад аймгаас ирэх Дорнод аймгийн иргэдийг орон нутагт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/554 дүгээр захирамж

Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай А/616 дугаар захирамж

Аймгийн Онцгой комиссын гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай А/622 дугаар захирамж

Хугацааг сунгах тухай А/625 дугаар захирамж

Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/634 дугаар захирамж

2021 оны Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд авах арга хэмжээний тухай А/04 дүгээр захирамж

2021 оны Цагийн хязгаар тогтоох тухай А/10 дугаар захирамж