1.Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/66 дугаар захирамж

2.Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/38 дугаар захирамж

3.Хяналт, шалгалт ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/46 дугаар захирамж

4.Цагийн хязгаарлалт түр хугацаанд тогтоох тухай А/50 дугаар захирамж

5.Шуурхай штаб байгуулах тухай А/110 дугаар захирамж

6. Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/111 дүгээр захирамж

7.Зорчигч тээврийн хөдөлгөөний талаар авах арга хэмжээний тухай А/121 дүгээр захирамж

8.Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний туха” А/124 дүгээр захирамж

9.Зорчигч тээврийн хөдөлгөөний хязгаарлалтыг сунгах тухай А/129 дүгээр захирамж

10.Нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх тухай А/140 дүгээр захирамж

11.Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай А/157 дугаар захирамж

12.Цалинтай чөлөө олгох тухай А/160 дугаар захирамж

13.Дэн буудлын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай А/178 дугаар захирамж

14.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/179 дүгээр захирамж

15.Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай А/180 дугаар захирамж

16.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/197 дугаар захирамж